Ūkio subjektų priežiūra

 

Ūkio subjektų konsultavimas

Atmintinės verslui

Ūkio subjektų patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai)

Lankstinukas „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Tikrinamų ūkio subjektų teisės ir pareigos

Maisto tvarkymo subjektų suskirstymas į rizikos grupes

Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas

 


Kompleksinės paramos valdymo reikalavimų kontrolė, priskirta VMVT

Pareiškėjų, kuriems taikomi kompleksinės paramos valdymo reikalavimai, kontrolės metu vertinamos sritys

Pareiškėjams aktuali informacija

 


Teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjektų veiklos priežiūrą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo Įstatymas (IV skirsnis „Ūkio subjektų veiklos priežiūra)

Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Pagal 589 straipsnio 30 dalį VMVT pareigūnai pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 291 straipsnio 5 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 312, 343, 344, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.)

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo sritis (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo sritis (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo sritis (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. B1-615 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašo ir reklamos įstatymo pažeidimo protokolo, nutarimo pradėti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą, nutarimo atsisakyti pradėti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą ir nutarimo nutraukti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formų patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B1-487 „Dėl produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas

 


Statistiniai duomenys

VMVT veiklos vertinimo kriterijų dinamika

Atnaujinta:
2021-10-06
Atgal