Informacinių sistemų vieši duomenys

Informacija, teikiantiems prašymą sukurti juridinio asmens paskyrą Integralioje maisto ir veterinarijos informacinėje sistemoje (IMVIS)


Galvijų bandų sveikatos statuso duomenys


Galvijų bandų sveikatos statuso duomenys (bandų sąrašas, iš kurių galima / negalima prekyba)


Spiritinių gėrimų, įregistruotų ES Geografinių nuorodų (GN) registre, gamintojų sąrašas


Produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Garantuotų tradicinių gaminių (GTG) registre, gamintojų sąrašasPatvirtinti sandėliai, kurie atitinka Reglamento (ES) 2019/2124 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus/Approved warehouses meeting the requirements of Article 23 (2) of Regulation (EU) 2019/2124


Licencijų verstis veterinarine praktika ir / ar farmacine veikla duomenų bazė


Lietuvos Respublikoje registruotų žvejybos mažais kiekiais laivų ir tiekėjų sąrašas (tiekimas vietinei rinkai)


Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus)


Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojai


Neužkrėstų ir netirtų galvijų bandų registras


Pašarų ūkio subjektų registras


Registruoti subjektai, užsiimantys daigų ir sėklų daiginimu


Registruoti šalutinių gyvūninių produktų, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojai


Registruotų ūkio subjektų, tiekiančių ŠGP ir PŠGP, skirtų gyvūnų šėrimui, sąrašas


Registruotų žvejybos laivų sąrašas (sužvejoti žuvininkystės produktai skirti rinkai ir / ar perdirbimui)


Produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir Saugomų geografinių nuorodų (SGN) registre, gamintojų sąrašas


Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų bei tiekėjų sąrašas


Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektai ir jų kategorijos


Transporto priemonių, kuriomis galima vežti kiaules pagal sprendimo 2014/709/ES 16 a straipsnį, sąrašas


Ūkio subjektų, šeriančių gyvūnus negyvūniniu maistu, sąrašas


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašas


Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras


Veterinarinių vaistų registras


Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas

Atnaujinta:
2022-02-17
Atgal