Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP)

Maisto tvarkymo subjektai privalo taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemą arba savanoriškai naudotis šakinėmis geros higienos praktikos (GHP) taisyklėmis. Tai nurodyta Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ 3 punkte bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 5 straipsnyje.

Maisto tvarkymo subjektai savanoriškai gali pasirinkti jiems priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą: RVASVT sistemą ar GHP taisyklių įgyvendinimą.

GHP taisyklės yra skirtos smulkiems ir vidutiniams maisto tvarkymo subjektams, padeda verslininkams įvertinti, analizuoti jų vykdomo verslo bendruosius, esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikoje rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema maisto tvarkymo įmonėse pradėta įgyvendinti nuo 1998 metų. Nuo 2012 m. ši savikontrolės sistema yra įdiegta ir funkcionuoja 100 % šalies maisto tvarkymo subjektų.

GHP taisykles smulkaus ir vidutinio verslo įmonės lengviau įgyvendina, todėl jos tampa vis populiaresnės. Šalyje maisto tvarkymo subjektai, įdiegę RVASVT sistemą, ir subjektai, taikantys GHP, skaičiuojami santykiu 1:22-24.

Geros higienos praktikos (GHP) taisyklės

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema

Teisės aktų rinkiniai verslui

Gairės RVASVT sistemos kūrimui

Gairės GHPT kūrimui

Daugiau informacijos apie rekomendacinius dokumentus, kurie suderinti Europos Komisijoje


Europos maisto saugos tarnybos (angl. k. EFSA) veikla rizikos vertinime (mokslinės nuomonės) dėl:

- biologinės saugos maiste;
- cheminės taršos maiste;
- maisto ingredientų ir pakavimo medžiagų;
- GMO maiste;
- mitybos;
- pesticidų;
- augalų apsaugos;
- gyvūnų gerovės;
- gyvūnų sveikatos;
- gyvūnų pašarų.


Nesaugaus maisto atvejai, kurie identifikuoti rizikos valdymo etape, yra registruojami Europos Komisijos informacinėje sistemoje "RASFF portal database".

Informacija apie nesaugius ar galimai nesaugius atvejus teikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B1-308 "Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo" nustatyta tvarka.


Tinkamumo vartoti termino nustatymas

•   EFSA 2020-12-02 "Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)"
•   EFSA 2021-04-22 "Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)"  
•   Daugiau informacijos


Maisto rizikos vertinimas ir laboratoriniai tyrimai

Letuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas rizikos vertinimo ir nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei laboratorinius tyrimus maisto saugos ir kitose srityse atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.

Daugiau informacijos apie rizikos vertinimą ir laboratorinę veiklą – http://www.nmvrvi.lt/.

 


Maisto tvarkymo subjektuose susidarančios atliekos ir jų tvarkymas

 

 

 

Atnaujinta:
2021-09-13
Atgal