Baigiasi laikas, per kurį pagalbos gavėjai turi įsigyti grynaveislius gyvūnus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad lieka nedaug laiko ūkinių gyvūnų laikytojams pasinaudoti jiems skirta pagalba įsigyti grynaveislius ūkinius gyvūnus.

VMVT atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių 26 punktu, pagalbos gavėjai įsigyti paraiškoje numatytus grynaveislius ūkinius gyvūnus turi per ne ilgesnį kaip 150 kalendorinių dienų laikotarpį nuo pranešimo apie gautą pagalbą iš VMVT gavimo dienos.

VMVT taip pat primena, kad įsigijusieji grynaveislius ūkinius gyvūnus VMVT teritoriniam departamentui per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta pateikia šiuos dokumentus ir jų patvirtintas kopijas (VMVT, patikrinusi dokumentus, originalus grąžina pagalbos gavėjui, o kopijas pasilieka):

- įsigytų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės pažymėjimus ar sertifikatus, kuriuose turi būti nurodyta ne mažiau kaip dviejų kartų kilmė (tėvai ir protėviai);

- vieną grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo–pardavimo sutarties ir (ar) vieną sąskaitos faktūros (arba PVM sąskaitos faktūros) arba perdavimo–priėmimo akto egzempliorių;

- mokėjimo patvirtinimo dokumentą. Pagalbos gavėjo atsiskaitymas su ūkinių gyvūnų pardavėju turi būti atliekamas iš pagalbos gavėjo sąskaitos arba mokėjimo dokumentuose mokėtoju turi būti nurodytas pagalbos gavėjas, kai atsiskaitymai atliekami ne iš jo sąskaitos.

Jei pagalbos gavėjas nespėja laiku įsigyti ūkinių gyvūnų dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagalbos gavėjo valios, tokių kaip trečiosios šalies papildomi veiksmai (gyvūnų vakcinacija, karantinavimas), pagalbos gavėjas apie tai per 10 darbo dienų nuo įvykio oficialaus užfiksavimo raštu (bet ne vėliau kaip iki termino įsigyti ūkinius gyvūnus pabaigos) gali informuoti VMVT ir pateikti įvykio pagrindimo dokumentus. VMVT, įvertinusi pateiktą prašymą ir dokumentus gali leisti įsigyti ūkinį gyvūną iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

Daugiau informacijos pateikiama čia.

Atnaujinta:
2021-08-03
Atgal