Nepatikimi maisto tvarkymo subjektai

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka sudaromas ir viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiami nepatikimi maisto tvarkymo subjektai.

Nepatikimas maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymo subjektas, nesilaikantis teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, kokybę ir higieną, nevykdantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimtų sprendimų, nutarimų ar nurodymų ir reikalavimų arba trukdantis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti valstybinę maisto ar veterinarinę kontrolę.

Maisto tvarkymo subjektas apie tai, kad yra įtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą (toliau – Sąrašas), informuojamas raštu, paštu, faksu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, prie rašto pridedant VMVT direktoriaus įsakymą kopiją.

Kriterijai, kuriais remiantis įtraukiama į nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą:

maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas į Sąrašą (įvertinus faktines aplinkybes, nurodant konkrečią nepatikimą maisto tvarkymo vietą ir (ar) maisto tvarkymo subjekto buveinės adresą), jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. pakartotinai per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį priimtas VMVT nutarimas už Maisto įstatymo nuostatų dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimą (toliau – Nutarimas), terminą pradedant skaičiuoti nuo paskutinio Nutarimo įsigaliojimo dienos, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimo;

2. priimtas Nutarimas, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu dėl maisto klastojimo;

3. maisto tvarkymo subjekto vadovui ar kitam atsakingam asmeniui taikyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė už kliudymą VMVT pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, už VMVT pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat priimtų sprendimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pareigūnų į tikrinamas teritorijas, patalpas ar kitus objektus neįleidimas, informacijos pareigūnams nepateikimas, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.);

4. už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo;

5. priimtas sprendimas dėl bent vienos iš visų maisto tvarkymo subjekto vykdomų veiklų uždraudimo.

Atnaujinta:
2022-05-12
Atgal