Valstybinės veterinarinės kontrolės objektai

Ūkio subjektas – fizinis asmuo arba viešasis ar privatus juridinis asmuo, arba Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantys ekonominę veiklą, kurią prižiūri ar gali prižiūrėti reikiamus įgaliojimus turintys viešojo administravimo subjektai.

Valstybinės veterinarinės kontrolės ūkio subjektas yra kontroliuojamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, remiantis teisės aktų reikalavimais. Ūkio subjektams suteikiama teisė vykdyti nustatytą veiklą, jį registruojant ar suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį. Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. B1-517 „Dėl valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Veterinarinio patvirtinimo / registracijos numeris

Ūkio subjektui suteiktą veterinarinio patvirtinimo / registracijos numerį sudaro didžiosios raidės LT ir septyni skaičiai, pvz. LT-01-32-001. Pirmieji du skaičiai žymi ūkio subjekto veiklos kodą, nurodytą Aprašo 1 priede, trečias ir ketvirtas – savivaldybės, kurioje ūkio subjektas vykdo veiklą, kodą, nurodytą šio priedo 2 punkte, penktas, šeštas ir septintas – eilės numerio.

Paukštininkystės ūkiui, kuris laiko vištas dedekles, suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį sudaro didžiosios raidės LT ir aštuoni skaičiai, pvz., 0-LT-44-32-001. Skaičius, rašomas prieš didžiąsias raides LT, žymi dedeklių vištų laikymo būdą, taikomą paukštininkystės ūkyje, kaip numatyta Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. B1-945, priedo 3–4 punktuose. 

Veterinarinio patvirtinimo ir registravimo suteikimas

Ūkio subjektui veterinarinis patvirtinimas / laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas suteikti veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

 Veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, jeigu:

   • kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas, kai jis yra fizinis asmuo, miršta;

    kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

    kontrolės subjektas per nustatytą laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

    paaiškėja, kad kontrolės subjektas veterinariniam patvirtinimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

    nustatoma, kad kontrolės subjektas vykdo veiklą po to, kai buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

    nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

Kokiu atveju panaikinamas registracijos numeris?

Registracijos numeris panaikinamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais pagrindais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti registracijos numerio panaikinimo pagrindai, registracijos numeris panaikinamas, jeigu:

    kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas (fizinis asmuo) miršta;

    kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

    kontrolės subjektas per nustatytą laiką nepašalino teritorinės VMVT nustatytų trūkumų;

    nustatomi pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašas

 

Atnaujinta:
2020-11-18
Atgal