Akvakultūros gyvūnai

Vandens gyvūnai – toliau nurodytų rūšių visų vystymosi stadijų, įskaitant ikrus, spermą ir gametas, gyvūnai:
a) žuvys, priklausančios Agnatha antklasiui ir Chondrichthyes, Sarcopterygii bei Actinopterygii klasėms;
b) vandens moliuskai, priklausantys Mollusca tipui;
c) vandens vėžiagyviai, priklausantys Crustacea potipiui.

Akvakultūra – vandens gyvūnų laikymas, kai gyvūnai yra vieno arba kelių fizinių arba juridinių asmenų nuosavybė visą veisimo ar auginimo laikotarpį iki pat produkcijos surinkimo ir jos surinkimo metu, išskyrus žmonėms vartoti skirtų laukinių vandens gyvūnų rinkimą arba sugavimą, kai jie po to iki skerdimo laikinai laikomi be maisto.

Akvakultūros gyvūnai – bet kokie akvakultūros sąlygomis laikomi vandens gyvūnai.

Biologinis saugumas – visos valdymo ir fizinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti riziką:
a) ligoms patekti į gyvūnų populiacijas, jose vystytis ir iš jų plisti arba
b) ligoms patekti į ūkius, zonas, laikymo vietas, transporto priemones arba kitas patalpas ar vietas, juose vystytis ir iš jų plisti.

Biologinio saugumo planas – įformintas planas, kuriame nustatomi būdai, kuriais ligos sukėlėjas gali patekti į akvakultūros ūkį, plisti jame ir iš jo; plane atsižvelgiama į ūkio ypatumus ir nustatomos priemonės, kuriomis bus mažinama nustatyta biologinio saugumo rizika.

Akvakultūros gyvūnų tvarkymu, gamyba ir / ar perdirbimu užsiimantis subjektas privalo turėti veterinarinio patvirtinimo numerį atitinkamai veiklai. Daugiau informacijos rasite čia.

Rengiant akvakultūros ūkio ar akvakultūros ūkių grupės biologinio saugumo planą jame prireikus atsižvelgiama į 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės, I priedo 1–7 dalių ir 9–12 dalių 1 punkto a papunktyje ir 8 dalies 1 punkto b papunktyje išvardytus elementus.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose veterinarijos reikalavimai

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/260 2021 m. vasario 11 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtinamos nacionalinės priemonės, skirtos vandens gyvūnų tam tikrų ligų poveikiui riboti, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/221/ES

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2236, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su vandens gyvūnų ir tam tikrų gyvūninių produktų iš vandens gyvūnų siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo Sąjungoje veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1251/2008

2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/990 2020 m. balandžio 28 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002 2020 m. gruodžio 7 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su pranešimu apie į sąrašą įtrauktas ligas ir ataskaitų dėl jų teikimu Sąjungoje, Sąjungos priežiūros programų ir likvidavimo programų ir ataskaitų teikimo formatu ir procedūromis, liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškos formatu ir procedūromis ir kompiuterine informacine sistema

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos ĮGYVENDINIMO reglamentas (ES) 2020/690, kuriuo dėl į sąrašą įtrauktų ligų, kurioms reikia taikyti Sąjungos priežiūros programas, tokių programų geografinės aprėpties ir į sąrašą įtrauktų ligų, kuriomis neužkrėstos teritorijos statusas gali būti nustatytas laikymo vietoms, nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/620 2021 m. balandžio 15 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu

Naudingos nuorodos:

Lietuvos žuvys

Žuvų ligų ir jų sukėlėjų sąrašas

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Vandens gyvūnų sveikatos kodeksas

 

 

Atnaujinta:
2021-09-10
Atgal