Gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų ir sudėtinių maisto produktų (kuriuose yra ir augalinių ir apdorotų gyvūninių produktų) tranzitas per ES

Tranzitu per Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją vežamų gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų ir sudėtinių maisto produktų (kuriuose yra ir augalinių ir apdorotų gyvūninių produktų) (toliau – prekės) siuntų reikalavimus nustato Reglamentas (ES) 2019/2124 ir prekių, kurioms turi būti atlikta pasienio veterinarinė kontrolė, sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2019/2007 ir Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB (sudėtinių produktų).

Vežama tranzitu prekių siunta yra įvežama į ES teritoriją  per tai prekių kategorijai patvirtintą įvežimo pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP), o išvežama per išvežimo PVP, nurodytą veterinariniuose dokumentuose.

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, prieš atvežant siuntą į įvežimo į ES teritoriją  PVP, privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas  kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama tik Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, pateikusiems prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Kiekvienai prekių siuntai įvežimo į ES teritoriją ir išvežimo iš ES teritorijos PVP yra atliekamas dokumentų ir atitikties tikrinimai. Fizinis tikrinimas atliekamas įtarimo atveju.

Tranzitu per ES teritoriją leidžiama vežti prekes iš trečiųjų šalių, kurios yra patvirtintos atitinkamais ES teisės aktais, ir tokių produktų įvežimas į ES nėra uždraustas. Tranzitu vežamų prekių siuntą turi lydėti originalus trečiosios šalies kompetentingos tarnybos išduotas veterinarijos sertifikatas, kurio forma nustatyta teisės aktais; veterinarijos sertifikatas gali būti pateiktas per IMSOC sistemą.

Atlikus veterinarinį tikrinimą PVP, siuntai bus išduotas BSĮD, kuriame nurodomas valstybinio veterinarijos gydytojo priimtas sprendimas dėl siuntos.

Asmuo, atsakingas už siuntą, prieš ją pateikdamas veterinariniam tikrinimui įvežimo PVP, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamą prekių siuntą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Kai prekių siuntos vežamos tiesiogiai tranzitu (nesandėliuojant muitinės sandėliuose) arba po sandėliavimo išvežamos iš muitinės sandėlio, tuomet gyvūninių produktų siuntos privalo būti išvežtos iš ES teritorijos per 15 dienų.

Siuntos, jeigu tai yra nurodyta siuntos lydimuosiuose dokumentuose, gali būti iš įvežimo PVP vežamos į muitinės sandėlius, kurie patvirtinti tokiai veiklai,  ir gali būti sandėliuojamos ES teritorijoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad tranzitu vežami šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti iš įmonės ar gamyklos, kuri registruota ar patvirtinta trečiosios šalies kompetentingos institucijos ir įrašyta į ES trečiųjų šalių įmonių sąrašus.

 

Gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, ir sudėtinių maisto produktų (kuriuose yra ir augalinių ir apdorotų gyvūninių produktų) vežimas tranzitu iš (į) Kaliningrado (-ą) į (iš) Rusijos Federaciją (-os)

Jei tam tikrų gyvūninių produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2019/2124 34 straipsnio 1 dalyje, siunta yra gabenama tranzitu per ES teritoriją tiesiogiai iš (į) Kaliningrado (-ą) į (iš) Rusijos Federaciją (-os), ją draudžiama iškrauti ar sandėliuoti ES teritorijoje.

Siuntą turi lydėti Rusijos Federacijos veterinarijos gydytojo išduotas Veterinarijos dokumentas („Veterinarnoje svidetelstvo“), kurio forma neturi būti nustatyta atitinkamais teisės aktais, ir BSĮD I dalis, užpildyta asmens, atsakingo už siuntą.

Siuntos lydimasis veterinarijos dokumentas yra paženklinamas spaudu „Tik tranzitui į Rusiją per ES“.

 

Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gyvūninių produktų tranzitą

Leidimų laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus, sąrašas

Informacija dėl šalutinių gyvūninių produktų įmonių patvirtinimo

Atnaujinta:
2020-10-20
Atgal