Dažnai užduodami klausimai

 • Ar norėdamas pasinaudoti valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gyvulius turiu įsigyti tik Lietuvoje?

  Gyvulius galima įsigyti ne tik Lietuvoje, tačiau gyvuliai turi atitikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 8 punkte nustatytus reikalavimus.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Kas bus, jei paskirta  valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti nepasinaudosiu?

  Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 40.2 papunkčiu, jei ūkiniai gyvūnai nebuvo įsigyti dėl kitų priežasčių, bet ne dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagalbos gavėjo valios, tada šis pagalbos gavėjas netenka teisės teikti paraiškos kitam kvietimui pagal šią priemonę.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima įsigyti daugiau gyvulių nei numatyta paraiškoje?

  Taip, galima įsigyti daugiau gyvulių, tačiau bus komensuojama neviršijant paskirtos valstybės pagalbos asmeniui.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima įsigyti kitos veislės gyvulius nei numatyta paraiškoje?

  Taip, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 8 punkte nustatytais reikalavaimais, įsigyjami gyvuliai turi priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra patvirtinusi veisimo programą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar skirta valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gali būti perkelta į kitus kalendorinius metus?

  Ne. Pagalba yra skiriama einamiesiems metams, o paraiškoje numatyti gyvuliai turi būti įsigyti per 150 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie paskirtą pagalbos sumą gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, kaip laikotarpis gyvuliams įsigyti gali būti pratestas ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti bus mokama už gyvulius, įsigytus iki paraiškos pateikimo?

  Ne. Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 11 punktu, pagalba skiriama tik grynaveislio ūkinio gyvūno, įsigyto po paraiškos pateikimo dienos, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima pretenduoti į valstybės paramą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti neturint nei vieno gyvūno?

  Ne. Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 5 punktu, pagalba skiriama mėsinių galvijų, avių, ožkų laikytojams, siekiantiems pagerinti ūkinių gyvūnų bandą aukštos genetinės vertės grynaveisliais ūkiniais gyvūnais.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Kokie reikalavimai yra taikomi prekiaujant internetu maisto papildais iš Kinijos?

  Norint pradėti prekiauti maisto papildais, reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) teritorinį padalinį  pagal veiklos vietą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo arba maisto tvarkymo subjekto registravimo. Platesnė informacija apie maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo ar registracijos išdavimą https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla. Atkreipiame dėmesį, kad norint importuoti maisto papildus iš Kinijos, turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ir norint tiekti papildus Lietuvos Respublikos rinkai, apie tai reikia pranešti (notifikuoti) VMVT ir pateikti šiuos dokumentus:

  - užpildyti pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą (joje nurodyti: maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą, adresą; maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą));

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį lietuvių kalba;

  - maisto papildo laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir patvirtinama, kad papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų kiekis atitinka ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to produkto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

  - maisto papildų gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai, taip pat patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus (kai maisto papildo saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys);

  - šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad papildai pagaminti toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto;

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas. Rinkliavos dydis iš ne Europos Sąjungos valstybių – 156 Eur. Valstybės rinkliavos už VMVT teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742. Informaciją kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą galite rasti čia http://www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18

 • Norėčiau atidaryti parduotuvę, kurioje prekiaučiau jūros gėrybėmis, kokie yra reikalavimai parduotuvei?

  Maisto tvarkymo subjektai, norintys verstis didmenine ar mažmenine maisto produktų prekyba, taip pat ir prekyba jūros gėrybėmis, turi būti patvirtinti ar registruoti vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-373 redakcija) (Toliau – Aprašas). Pagal Aprašo 1 priedo 2 punkte nurodytą veiklą, t. y. žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninei prekybai specializuotose parduotuvėse vykdyti, maisto tvarkymo subjektai registruojami neišduodant maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo. Tokiems maisto tvarkymo subjektams suteikiamas atpažinimo numeris, nevertinant maisto tvarkymo veiklos sąlygų vietoje, jie įtraukiami į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą.  
  Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninę prekybą specializuotoje parduotuvėje, turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT, kurios teritorijoje planuoja vykdyti veiklą, ir jai pateikti Aprašo 15.1 (nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos), 15.3  (maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių) ir 15.5 (dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją) papunkčiuose nurodytus duomenis ir dokumentus.  
  Prašymą su reikalingais pateikti dokumentais galite teikti tiesiogiai atitinkamiems teritoriniams VMVT padaliniams (jų kontaktus galite rasti čia: http://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai) arba galite pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme).
  Pažymėtina, kad maisto tvarkymo subjektas privalo laikytis bendrųjų maisto produktų higienos taisyklių, nustatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004, dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109) ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“.
  Informuojame, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu (ES)  2017/1981 (OL 2017 L 285, p. 10) III priedo, VIII skirsnio, III skyriaus A, C ir D dalys, IV skyriaus A dalis ir V skyrius taikomi mažmeninei prekybai.

  Atkreipiame dėmesį, kad produktai, kuriuos teiksite į rinką, turi turėti palydinčius dokumentus (sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius ir kt.). Prekiautojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, kitaip tariant, turėti medicininę knygutę ir galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą. Maisto produktai turi būti laikomi gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Norėjau pasiteirauti dėl leidimo eksportuoti skerdeną į ES šalis. Kokie pagrindiniai Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai reglamentuoja šią veiklą? Kokia šio leidimo kaina? Ar jam taikomas metinis išlaikymo mokestis, jei taip, tai koks jis?

  Tarp ES šalių gyvūniniai ir negyvūniniai produktai gali judėti be apribojimų, t. y. vežami iš vienos ES šalies į kitą produktai oficialių kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnų nesertifikuojami. Maisto kontrolės programų vykdymą užtikrina šalių kompetentingos institucijos. ES šalys apie nustatytus nesaugius produktus nedelsiant keičiasi informacija Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF. Atsakomybė už produktų saugą, kokybę, teisingą ženklinimą ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą tenka produkto gamintojui, pardavėjui.

  Tiekti gyvūninius produktus į ES rinką galima tik iš įmonių, patvirtintų gaminamų produktų tiekimui į bendrąją ES rinką. Gyvūniniai produktai ES rinkoje turi būti paženklinti sveikumo ar identifikavimo ženklu su įmonės veterinarinio patvirtinimo numeriu. Už šių įmonių kontrolę atsakingos šalių kompetentingos institucijos.

  Lietuvos patvirtintų įmonių sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje.

  Nėra nustatyto vieningo dokumento, kuris lydėtų tiekiamus į bendrąją ES rinką maisto produktus. Dažniausiai yra naudojamas prekybos dokumentas (angl. commercial document), kuriame tiekiant į ES rinką gyvūninius produktus privalo būti nurodytas įmonės gamintojos veterinarinio patvirtinimo numeris. Prekybos dokumentą išrašo prekių siuntėjas. Prekybos dokumente dažniausiai nurodomi tokie duomenys:

  •Dokumento numeris (eilės tvarka pagal išsiuntimo datą)

  •Siuntėjo pavadinimas ir adresas

  •Kilmės šalis (jei produktai pagaminti kitoje negu išsiuntimo šalyje)

  •Gamintojo veterinarinio patvirtinimo Nr.

  •Gavėjo pavadinimas ir adresas

  •Produkto aprašymas (pavadinimas, pakavimo būdas, pakuočių skaičius, produktų kiekis, kg)

  •Laikymo, gabenimo sąlygos (temperatūra)

  •Transportas

  •Dokumento surašymo data

  •Išsiuntimo data

  •Atsakingo asmens vardas pavardė ir parašas.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Ar reikalingi ir kokie dokumentai, norint išsiųsti (parduoti) šunį į kitą valstybę?

  Reikalavimai gyvūnui augintiniui vykti į komercinę kelionę, kurios tikslas yra parduoti gyvūną augintinį arba perduoti nuosavybės į jį teises:
  1. Ženklinimas poodine mikroschema.
  2. Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija (jei trečioji šalis įsileidžia jaunesnius, nuo pasiutligės nevakcinuotus gyvūnus).
  3. Gyvūno augintinio pasas.
  4. Veterinarijos sertifikatas komercinei kelionei.
  Veterinarijos sertifikatas komercinei kelionei išduodamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniuose padaliniuose, kurių kontaktus galima rasti čia https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai
  Komercinį gyvūnų vežimą gali vykdyti tik asmuo, turintis kompetentingos institucijos išduotą gyvūnų vežėjo leidimą. Gyvūnų vežėjų sąrašą galima rasti adresu: https://vmvt.lt/opendata/vko/index.php?kat_id=4
  Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama, reikalavimų, prieš išvykstant gyvūnui gali būti taikomi papildomi tyrimai, reikalinga klinikinė apžiūra, todėl į privatų veterinarijos gydytoją ir VMVT teritorinį padalinį rekomenduojama kreiptis iš anksto.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-04

 • Perku kaime ožkos pieną. Pastebėjau, kad ant dugno atsiranda rausvos spalvos gleivėtos nuosėdos. Ar tai reiškia, kad ožka kažkuo serga? Ar pienas gali būti pavojingas? Kur pieną galima būtu patikrinti?

  Atsiradus piene pakitimų, jo vartoti maistui negalima. Pieną galima ištirti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje, kurią galima pasirinkti pagal gyvenamąją vietą. Laboratorijų kontaktus rasite čia https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-06

 • Esu ūkininkas, auginantis triušius mėsai. Norėčiau įsirengti skerdyklą triušiams skersti (iki 600 vnt. per mėn.). Kur galėčiau rasti informacijos apie reikalavimus tokioms skerdykloms ir pan.?

  Jūsų skerdykloje planuojamas triušių skerdimas pagal apimtis atitiktų kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimus, t. y. 600 vnt. per mėnesį arba ne daugiau kaip 150 gyvūnų per savaitę. Tokio pajėgumo skerdykloms taikomi supaprastinti reikalavimai ir joms nėra suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris. Tokio pajėgumo skerdykloms įrengti taikomi Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B1-126, kuriuose nustatyti tokių skerdyklų įrengimo ir šviežios mėsos tvarkymo reikalavimai. Dėl tokios skerdyklos įrengimo reikėtų kreiptis į teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistus, kurie suteiks reikiamą informaciją dėl skerdyklos įrengimo reikalavimų ir įregistravimo teritorinėje VMVT tvarkos.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Norėčiau sužinoti, kur galima ištirti mėsos gaminio produktą nustatant jų sudėtį ir kiekį procentais?

  Mėsos gaminių sudėties (kokybės rodiklių) tyrimai atleikami Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) laboratorijoje (J. Kairiūkščio g. 10,  Vilnius).  Informacija: tel. (8 5) 278 80481, el. paštas priemimas@nmvrvi.lt. Mėginiai priimami ir kituose NMVRVI teritoriniuose skyriuose. Daugiau informacijos internete https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06

 • Ar vaikų maistelyje galima naudoti maisto priedus?

  Kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose maisto priedai nėra naudojami, išskyrus konkrečiai numatytus atvejus. Kokie maisto priedai kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose gali būti naudojami ir kokiomis sąlygosmis, yra nurodyta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Noriu pradėti dirbti pagal verslo liudijimą, prekiauti iš autoparduotuvės duonos ir pyrago gaminiais visoje Lietuvoje. Automobilis, kaip autoparduotuvė, yra registruotas Vilniaus m. Kokių dokumentų gali reikalauti maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius, atliekantis patikrinimą?

  Asmenys, norintys verstis išvežiojamąja prekyba (prekiauti iš transporto priemonės):

  1. Turi būti registruoti ir įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –  VMVT) tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527.
  2. Turi turėti maisto produktų, kuriais bus prekiaujama, palydinčius dokumentus.
  3. Turi būti pasitikrinę sveikatą (turėti medicininę knygelę) ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka būti išklausę higienos įgūdžių mokymus (turėti galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Norėjau pasiklausti, ar galima darželiuose likusį maistą nuo vaikų supylinėti į šiukšlių maišus, įskaitant ir sriubą, ir tuos maišus išmesti į paprastus šiukslių konteinerius?

  Viešojo maitinimo atliekos – visos maisto, įskaitant kepimo aliejų, atliekos, susidarančios viešojo maitinimo įstaigose.  Šios atliekos turi būti surenkamos, laikomos atskirai ir atiduodamos įmonei, turinčiai teisę tvarkyti maisto atliekas.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali kavinės gaminti ir tiekti vartotojams maisto produktus, neturėdamos karšto vandens indams plauti?

  Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo I skyriaus 4 punktu, turi būti įrengtas adekvatus patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų skaičius. Rankoms plauti skirti praustuvai turi būti aprūpinti šaltu ir karštu bėgančiu vandeniu, rankų plovimo ir higieniško rankų nusausinimo priemonėmis. Kur reikalinga, maisto plovimui ir rankų plovimui skirtos patalpos turi būti atskiros.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali būti naudojamas pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“?

  Tiekiant į Lietuvos rinką žuvies konservus, konservų ženklinime pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“ negali būti naudojamas - turi būti „Sardinių filė su aliejumi“, nes konservų gamybos metu atliekant terminį apdorojimą iš esmės pakeičiamas produktas, jis netenka pirminių natūralaus produkto savybių. Tai, kad gamyboje naudojami tik natūralūs ingredientai (druska ir natūralūs prieskoniai) neleidžia produktą įvardyti natūraliu.
  Šiuo atveju konservų pavadinime panaudotas terminas „natūrali“ negali būti taikomas ir pagal  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2007 l 12, p.3)  nuostatas dėl maisto produkto maistingumo.
  Maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtinta higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“. Šios higienos normos 11 punkte nurodoma, kad ženklinimas ir jo būdai neturi klaidinti pirkėjo dėl maisto produkto charakteristikų, priskirto poveikio arba savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi, bei užuominas apie ypatingas maisto produkto savybes, nors tokias savybes turi visi panašūs maisto produktai. Šios nuostatos taikomos ir termino „natūralus“ vartojimui ženklinant maisto produktus. Nepažeidžiant specialiųjų teisės aktų reikalavimų, kuriuose įteisintas termino „natūralus“ vartojimas ženklinant tam tikrus maisto produktus, toks ženklinimas gali būti taikomas. Taikymo pavyzdžiu gali būti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinta higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ ženklinant  pavadinime gali būti „Natūralus mineralinis vanduo“.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Noriu pasiteirauti, kokių dokumentų reikia prekybai mugėje? Būtų prekiaujama meduoliais. Nuo kokio amžiaus vaikai tai gali daryti?

  Norint prekiauti mugėje maisto produktais:

  1. Prekiautojas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) išduotą leidimą (registraciją su suteiktu atpažinimo numeriu) veiklai 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“ arba kitą VMVT išduotą  leidimą (registraciją, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą) vykdyti maisto produktų gamybą, mažmeninę ar didmeninę prekybą.
  2. Prekės turi turėti palydinčius dokumentus.
  3. Prekiautojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.
  Kokio amžiaus vaikai gali prekiauti, informaciją suteiks Valstybinės darbo inspekcijos specialistai el. p info@vdi.lt.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

Atgal