Dažnai užduodami klausimai

 • Kokie reikalavimai vežant gyvūnus augintinius (šunis, kates, šeškus) iš kitos Europos Sąjungos šalies narės į Lietuvą prekybos tikslais (prekyba – kai keičiasi gyvūno augintinio savininkas arba nuosavybė į gyvūną augintinį)?

  Vežant gyvūnus augintinius iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių narių į Lietuvą prekybos tikslais (t. y. kai keičiasi gyvūno augintinio savininkas ar nuosavybė į gyvūną, pvz., LT pilietis įsigijo kitoje ES šalyje narėje gyvūną augintinį (pvz., nusipirko, gavo palikimą, įsigijo prieglaudoje ir kt.), arba kai su vienu asmeniu vyksta daugiau nei 5 gyvūnai augintiniai) visi vežami gyvūnai augintiniai turi:

  1. Būti paženklinti poodinėmis mikroschemomis.

  2. Būti vakcinuoti nuo pasiutligės arba turėti Deklaraciją.

  Pastaba Į Lietuvą leidžiama įvežti jaunesnius nei 12 sav. amžiaus šunis, kates, šeškus nevakcinuotus nuo pasiutligės, arba vakcinuotus nuo pasiutligės, tačiau kai nepraėjęs 21 d. laikotarpis, skirtas imunitetui nuo pasiutligės susidaryti, tačiau ne vyresnius kaip 16 sav. amžiaus gyvūnus. Jeigu įvežamo gyvūno amžius 16 sav. ir daugiau, gyvūnas turi būti vakcinuotas nuo pasiutligės ir praėjęs 21 d. laikotarpis.

  3. Turėti ES Gyvūno augintinio pasą (angl. Pet passport) ar kitą tinkamą gyvūno identifikavimo dokumentą.

  4. Turėti gyvūno augintinio kilmės šalies kompetentingos institucijos (oficialaus veterinaro) išduotą Vidaus prekybos sertifikatą (TRACES) gyvūno augintinio kelionei.

  Pastaba Kai gyvūnai augintiniai vežami iš vienos ES šalies narės į kitą ES šalį narę vykdant prekybą (kai keičiasi gyvūno augintinio savininkas ar nuosavybė į gyvūną augintinį) arba kai vienas asmuo veža daugiau kaip 5 gyvūnus augintinius, privalomas Vidaus prekybos sertifikatas (TRACES), ES Gyvūno augintinio paso (Pet passport) nepakanka.

  Svarbu Už vežamą gyvūną kelionės metu atsako gyvūno savininkas arba gyvūno augintinio vežėjas.

  Teikti gyvūnų augintinių vežimo paslaugą (jei gyvūnus augintinius veža ne jų savininkas, nurodytas gyvūno kelionės dokumentuose) gali tik asmuo, turintis ES šalies narės kompetentingos institucijos (Lietuvoje – VMVT) išduotą gyvūnų vežėjo leidimą. VMVT registruotų Gyvūnų vežėjų sąrašą galima rasti čia.

  Daugiau informacijos apie keliavimą su gyvūnais augintiniais galima rasti čia.

  Informacija atnaujinta 2021-03-31

 • Ar norėdamas pasinaudoti valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gyvulius turiu įsigyti tik Lietuvoje?

  Gyvulius galima įsigyti ne tik Lietuvoje, tačiau gyvuliai turi atitikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 8 punkte nustatytus reikalavimus.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Kas bus, jei paskirta  valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti nepasinaudosiu?

  Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 40.2 papunkčiu, jei ūkiniai gyvūnai nebuvo įsigyti dėl kitų priežasčių, bet ne dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pagalbos gavėjo valios, tada šis pagalbos gavėjas netenka teisės teikti paraiškos kitam kvietimui pagal šią priemonę.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima įsigyti daugiau gyvulių nei numatyta paraiškoje?

  Taip, galima įsigyti daugiau gyvulių, tačiau bus komensuojama neviršijant paskirtos valstybės pagalbos asmeniui.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima įsigyti kitos veislės gyvulius nei numatyta paraiškoje?

  Taip, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 8 punkte nustatytais reikalavaimais, įsigyjami gyvuliai turi priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra patvirtinusi veisimo programą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar skirta valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gali būti perkelta į kitus kalendorinius metus?

  Ne. Pagalba yra skiriama einamiesiems metams, o paraiškoje numatyti gyvuliai turi būti įsigyti per 150 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie paskirtą pagalbos sumą gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, kaip laikotarpis gyvuliams įsigyti gali būti pratestas ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti bus mokama už gyvulius, įsigytus iki paraiškos pateikimo?

  Ne. Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 11 punktu, pagalba skiriama tik grynaveislio ūkinio gyvūno, įsigyto po paraiškos pateikimo dienos, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Ar galima pretenduoti į valstybės paramą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti neturint nei vieno gyvūno?

  Ne. Vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", 5 punktu, pagalba skiriama mėsinių galvijų, avių, ožkų laikytojams, siekiantiems pagerinti ūkinių gyvūnų bandą aukštos genetinės vertės grynaveisliais ūkiniais gyvūnais.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25

 • Kokie reikalavimai yra taikomi prekiaujant internetu maisto papildais iš Kinijos?

  Norint pradėti prekiauti maisto papildais, reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) teritorinį padalinį  pagal veiklos vietą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo arba maisto tvarkymo subjekto registravimo. Platesnė informacija apie maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo ar registracijos išdavimą https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla. Atkreipiame dėmesį, kad norint importuoti maisto papildus iš Kinijos, turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ir norint tiekti papildus Lietuvos Respublikos rinkai, apie tai reikia pranešti (notifikuoti) VMVT ir pateikti šiuos dokumentus:

  - užpildyti pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą (joje nurodyti: maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą, adresą; maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą));

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį lietuvių kalba;

  - maisto papildo laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir patvirtinama, kad papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų kiekis atitinka ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to produkto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

  - maisto papildų gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai, taip pat patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus (kai maisto papildo saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys);

  - šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad papildai pagaminti toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto;

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas. Rinkliavos dydis iš ne Europos Sąjungos valstybių – 156 Eur. Valstybės rinkliavos už VMVT teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742. Informaciją kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą galite rasti čia http://www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18

 • Norėčiau atidaryti parduotuvę, kurioje prekiaučiau jūros gėrybėmis, kokie yra reikalavimai parduotuvei?

  Maisto tvarkymo subjektai, norintys verstis didmenine ar mažmenine maisto produktų prekyba, taip pat ir prekyba jūros gėrybėmis, turi būti patvirtinti ar registruoti vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-373 redakcija) (Toliau – Aprašas). Pagal Aprašo 1 priedo 2 punkte nurodytą veiklą, t. y. žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninei prekybai specializuotose parduotuvėse vykdyti, maisto tvarkymo subjektai registruojami neišduodant maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo. Tokiems maisto tvarkymo subjektams suteikiamas atpažinimo numeris, nevertinant maisto tvarkymo veiklos sąlygų vietoje, jie įtraukiami į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą.  
  Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninę prekybą specializuotoje parduotuvėje, turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT, kurios teritorijoje planuoja vykdyti veiklą, ir jai pateikti Aprašo 15.1 (nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos), 15.3  (maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių) ir 15.5 (dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją) papunkčiuose nurodytus duomenis ir dokumentus.  
  Prašymą su reikalingais pateikti dokumentais galite teikti tiesiogiai atitinkamiems teritoriniams VMVT padaliniams (jų kontaktus galite rasti čia: http://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai) arba galite pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme).
  Pažymėtina, kad maisto tvarkymo subjektas privalo laikytis bendrųjų maisto produktų higienos taisyklių, nustatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004, dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109) ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“.
  Informuojame, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu (ES)  2017/1981 (OL 2017 L 285, p. 10) III priedo, VIII skirsnio, III skyriaus A, C ir D dalys, IV skyriaus A dalis ir V skyrius taikomi mažmeninei prekybai.

  Atkreipiame dėmesį, kad produktai, kuriuos teiksite į rinką, turi turėti palydinčius dokumentus (sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius ir kt.). Prekiautojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, kitaip tariant, turėti medicininę knygutę ir galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą. Maisto produktai turi būti laikomi gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

Atgal